Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμος Παλαμά αποκτά σύγχρονο…«Επιδεικτικό Αγρό»!

Ένα πάγιο αίτημα εδώ και πολλά χρόνια των Παλαμιωτών ικανοποιείται μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», ενέκρινε την παραχώρηση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας στον Δήμο Παλαμά για την δημιουργία σύγχρονου «Επιδεικτικού Αγρού».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2019, θα υπογραφεί μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η σύμβαση παραχώρησης – αξιοποίησης του παλιού Σταθμού.
Η πρόταση που έχει καταθέσει ο Δήμος για την επόμενη ημέρα της επαναλειτουργίας των ερευνητικών εγκαταστάσεων είναι ολοκληρωμένη και εντός του πλαισίου των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τη στήριξη του αγροτικού κεφαλαίου της χώρας και την απασχόληση των πολιτών.
Η επαναλειτουργία του χώρου ως «Επιδεικτικός Αγρός Παλαμά», δηλαδή ως πρότυπο επιδεικτικό κέντρο αγροτικής ανάπτυξης με καινοτόμο χαρακτήρα, προσβλέπει προστιθέμενη αξία για την περιοχή και την αγροτική παραγωγή, στήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης μέσω και εκπαιδευτικών δράσεων, ανάπτυξη της έρευνας και διάχυση των αποτελεσμάτων της.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Παλαμά, με σειρά ενεργειών τα τελευταία χρόνια προς τον «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», αλλά και προς το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., όπου υπάγεται ο παλιός Σταθμός, είχε ζητήσει τη σύναψη συνεργασίας η οποία τελικά έγινε αποδεκτή.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η παραχώρηση της έκτασης περίπου 340 στρεμμάτων συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων προτείνεται να γίνει με σκοπό:

* Την αξιοποίηση της έκτασης για πειραματικές και επιδεικτικές καλλιέργειες. Στην τρέχουσα περίοδο προτεραιότητα δίνεται στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, καθώς και σε άλλες καλλιέργειες για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και ικανής απόδοσης π.χ. στέβια, ρόδι, τύποι σίτου π.χ. δίκοκκο, θερμοκηπευτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικά φυτά κ.α.  Η βιολογική καλλιέργεια συμπεριλαμβάνεται στη στόχευση.

* Την αξιοποίηση μέρους της έκτασης για δημιουργία πρότυπης φάρμας ζώων, για ερευνητικό και εκπαιδευτικό σκοπό.   

* Την αξιοποίηση μέρους των εγκαταστάσεων για αποθήκες υποστήριξης ανάπτυξης φυτικής και ζωικής παραγωγής, φύλαξη μηχανημάτων, πρώτες ύλες και παραγωγή. Πρόβλεψη στους χώρους θα υπάρξει επίσης για εγκατάσταση μηχανημάτων επεξεργασίας / τυποποίησης κ.α. για τα παραγόμενα προϊόντα, εφόσον αποφασιστεί.

* Την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων για δημιουργία εκπαιδευτικής μονάδας γεωργών, επιστημόνων και άλλων ενδιαφερομένων για τη γεωργική παραγωγή. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται χώροι εκπαίδευσης, εκδηλώσεων, χώροι φιλοξενίας, χώροι υγιεινής, μαγειρείο κ.α.

* Την διάδοση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του επιδεικτικού Αγρού, τρόπων και μεθόδων γεωργικής καλλιέργειας ή ανάπτυξης ζώων, για γενική εφαρμογή στην αγροτική παραγωγή.

Η πρόταση συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:
Τον γεωργικό χαρακτήρα της περιοχής του Παλαμά αλλά και ευρύτερα της Θεσσαλίας.
Το σκοπό ίδρυσης του υπόψη Σταθμού από το Υπ.Α.Α.Τ., που αποτελεί έναν από τους λίγους στη χώρα.
Το μέγεθος της έκτασης και των κτιριακών υποδομών του Σταθμού που βρίσκεται στα όρια της πόλης του Παλαμά, και τη μη αξιοποίησή του σήμερα. 
Τη ζήτηση για παραγωγή προϊόντων με υψηλά και μετρήσιμα χαρακτηριστικά ποιότητας, ως αποτέλεσμα έρευνας ή και βιολογικής παραγωγής ή και με ιχνηλασιμότητα.
Τη στόχευση του Υπουργείου για στήριξη αγροτικού κεφαλαίου της χώρας και εκπαίδευση αγροτών, ειδικά όσων επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Την ανάγκη αύξησης των θέσεων απασχόλησης, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.
Την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης και της οικονομίας της περιοχής.
Την ανάγκη επαναλειτουργίας και επανασύνδεσης του Σταθμού με τον Παλαμά, με στόχο να αναδειχθεί σε Επιδεικτικό Γεωργικό Κέντρο όλης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, με καινοτόμο χαρακτήρα και λειτουργία, πολλαπλής ωφέλειας.
Τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν κυρίως μέσα από το Π.Α.Α. αλλά και άλλες πηγές.
Την κεντροβαρή θέση του Παλαμά στη Θεσσαλία και ως εκ τούτου την εγγύτητα πρόσβασης στο Σταθμό από όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών/εκπαιδευτών/επιστημόνων των Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της Θεσσαλίας, αλλά και του ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τον ρόλο των φορέων του κράτους να παρέχουν στήριξη στους πολίτες σε όρους  απασχόλησης.
Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά να στηρίξει την επαναλειτουργία του Σταθμού ως «Επιδεικτικός Αγρός Παλαμά», σε προγραμματικό επίπεδο αλλά και στη φάση υλοποίησης και λειτουργίας.
Την αναγνώριση των θετικών αποτελεσμάτων που αποφέρει η συνεργασία φορέων του δημοσίου προς όφελος της κοινωνίας και οικονομίας. Εν προκειμένω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» και τα Ινστιτούτα της Θεσσαλίας, ο Δήμος Παλαμά, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις του Παλαμά, και εν δυνάμει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης Θεσσαλίας, άλλοι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς, καθώς και σύλλογοι αγροτών, επιστημονικοί φορείς κ.α. συνεργάζονται με στόχο την πρότυπη αγροτική ανάπτυξη. 
Η παραχώρηση της έκτασης του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας και των κτιριακών  υποδομών του, ζητείται να γίνει για περίοδο 30 ετών, με δυνατότητα παράτασης. Το διάστημα κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου σε προγράμματα επιχορήγησης τα οποία έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για επενδύσεις.
Για το λόγο αυτό, προτείνεται άλλωστε και η παραχώρηση, αντί της σύναψης μιας τριμερούς προγραμματικής σύμβασης Ν.3852/2010 (ΥπΑΑΤ, ΕΛΓΟ, Δήμος) η οποία παρότι ίσως είναι πιο εύκολη διαδικαστικά, δεν καλύπτει τα απαιτούμενα περί ιδιοκτησίας Δήμου στην κατάθεση προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων από Προγράμματα.  Παράλληλα, η παραχώρηση επιλύει θέματα κανονικότητας δαπανών εκ μέρους του Δήμου που θα αφορούν στον «Αγρό» και τη λειτουργία του.
Επίσης, το διάστημα παραχώρησης που προτείνεται, κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη ανάπτυξη και εδραίωση λειτουργίας του «Επιδεικτικού Αγρού Παλαμά» με τον καινοτόμο χαρακτήρα του προσβλέποντας στην προστιθέμενη αξία του για την περιοχή και την αγροτική παραγωγή, στο πλαίσιο και της εν δυνάμει διεθνοποίησής του.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Παλαμά δεσμεύτηκε για :
Χρήση της έκτασης και εγκαταστάσεων του πρώην Σταθμού γεωργικής έρευνας, για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν, άμεσα ή υπό την εποπτεία και ευθύνη του Δήμου μέσω συμβάσεων ή και συμφωνιών του με άλλους φορείς.
Συνεργασία κατά προτεραιότητα με τον «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» και τα Ινστιτούτα αρμοδιότητάς του, για ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης στον «Επιδεικτικό Αγρό Παλαμά», διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες αυτών.
Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς, στο πλαίσιο λειτουργίας του «Επιδεικτικού Αγρού Παλαμά».
Ωρίμανση προτάσεων έργων που αφορούν στον «Επιδεικτικό Αγρό Παλαμά», για υποβολή στις προσκλήσεις χρηματοδότησης που αναμένονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και λοιπά Προγράμματα περιόδου 2014-2020, για την υλοποίησή τους.
Παρακολούθηση και συμμετοχή σε λοιπά προγράμματα χρηματοδότησης υπέρ και για τους σκοπούς λειτουργίας του πρώην Σταθμού γεωργικής έρευνας – «Αγρός», αυτοτελώς ή στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργατικών σχημάτων.
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με το αντικείμενο λειτουργίας του «Αγρού», προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των κατοίκων της περιοχής. Ενέργειες προσέλκυσης ερευνητών και αγροτών από άλλες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού, προώθηση του «Αγρού» ως πρότυπο επιδεικτικό κέντρο αγροτικής ανάπτυξης.
Τακτική δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων λειτουργίας Αγρού και επιμέρους δραστηριοτήτων του, προς όφελος των αγροτών και της κοινωνίας, με αναφορά στο ρόλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εποπτευομένων συνεργαζόμενων φορέων του.
Υποστήριξη λειτουργίας εγκαταστάσεων, δεδομένης της εγγύτητας του Δήμου με το χώρο του «Αγρού» και σε κάθε περίπτωση διατήρηση των εγκαταστάσεων σε κατάσταση τουλάχιστον αυτής του χρόνου μεταβίβασής τους από το ΥπΑΑΤ.
Διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, με ονομασία και χαρακτηριστικά, με τήρηση των αρχών της κοινωνικής οικονομίας.

ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ
Με δεδομένες τις αρμοδιότητες και δυνατότητες που η νομοθεσία δίνει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού (Δήμος), και για τη βέλτιστη ανάπτυξη και υλοποίηση της πρότασης, ο Δήμος Παλαμά ζήτησε μεταξύ άλλων:
Να παρέχεται στον Δήμο η δυνατότητα να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες ή συμβάσεις συνεργασίας με τρίτους, προκειμένου από κοινού ή μονομερώς οι τρίτοι να εκτελούν μέρος των εργασιών ή λειτουργίας του «Αγρού», στο πλαίσιο πάντοτε των στόχων της παραχώρησης που αιτείται ο Δήμος από το ΥπΑΑΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- με ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 ή και ερευνητικού σκοπού, ή
- με ΤΕΙ Θεσσαλίας ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, για χρήση του αγροκτήματος για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς / προγράμματα, ή
- με δημοτική επιχείρηση ή αναπτυξιακή εταιρεία ή σύλλογο αγροτών ή κοινωνική επιχείρηση ή άλλο, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του «Αγρού» ή μέρους έκτασης ή δραστηριοτήτων αυτού.
Να παρέχεται στο Δήμο η δυνατότητα να παραχωρεί μέρος της έκτασης του αγροκτήματος ή των κτιριακών εγκαταστάσεών του σε τρίτους, στο πλαίσιο πάντοτε των στόχων της παραχώρησης που αιτείται ο Δήμος από το ΥπΑΑΤ. Ενδεικτικά:
Παραχώρηση έκτασης για καλλιέργεια συγκεκριμένων αγροτικών ειδών ή  ανάπτυξη ζώων, σε απόρους ή κοινωνικές επιχειρήσεις ή ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Παραχώρηση αντίστοιχη για μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Παραχώρηση αντίστοιχη για διάθεση στην αγορά των παραγόμενων προϊόντων, με ή άνευ προηγούμενης τυποποίησης. 
Οι χώροι του «Αγρού» εν δυνάμει μπορούν να λειτουργήσουν ως «θερμοκοιτίδα αγροτικής ανάπτυξης», με παροχή εκ μέρους του Δήμου –μετά την παραχώρηση από το ΥπΑΑΤ- χρήσης υπό όρους της έκτασης ή και υποδομής για ανάπτυξη δραστηριότητας των πολιτών στον αγροτικό τομέα, με στόχευση στην καινοτομία, ποιότητα και ανταγωνιστικότητα προϊόντων.
Τέλος, να παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο για ανέγερση νέων κτιρίων στο χώρο που του παραχωρείται, εφόσον απαιτείται και για την ικανότητα ανταπόκρισης του «Αγρού» στο ρόλο που στοχεύετε και θα οριστεί.

πηγή: karditsalive.netΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής: Σχόλια ανώνυμα, σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται. Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας". Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες. Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής