Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Αλλάζουν δύο Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Παλαμά

Δύο νέους Αντιδημάρχους θα έχει από την πρώτη ημέρα της Άνοιξης ο Δήμος Παλαμά έπειτα από σχετική απόφαση του Δημάρχου Παλαμά Γ. Σακελλαρίου και σε αντικατάσταση των κ.κ. Ιάσωνα Τσιρώνη και Αντώνη Λωρίδα που η θητεία τους ολοκληρώθηκε σήμερα (28/2/2017).

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι με θητεία έως 31/8/2019 θα είναι η Κα Ιφιγένεια Πετρoπούλου (χωρίς αντιμισθία) και ο Κος Θωμάς Κoντoβάϊος (με αντιμισθία) ενώ με αποφάσεις του Δημάρχου Παλαμά παρατείνεται η θητεία των νυν Αντιδημάρχων της Κας Φωτεινής. Καραϊσκoυ έως 31 Αυγούστου 2017 και του Κου Αθανασίου Γούλα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των δύο νέων Αντιδημάρχων:

Ορίζει την ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου του Χαραλάµπους, για το χρονικό διάστηµα από 01-03-2017 έως 31-08-2019 ως Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, ∆ιοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Προγραµµατισµού και ∆ιαφάνειας, Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Πολιτικής Προστασίας, Αθλητισµού και Αθλητικών Έργων και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Εποπτεία του προσωπικού και της εύρυθµης λειτουργίας των οικονοµικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών.
2. Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών του ∆ήµου.
3. Εποπτεία των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισµού
4. Μέριµνα σε θέµατα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας.
5. Εποπτεία των θεµάτων της ∆ηµοτικής Περιουσίας.
6. Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις).
7. Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου
8. Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ και φωτεινών σηµατοδοτών.
9. Εποπτεία Τµήµατος Προµηθειών
10. Εποπτεία Λατοµείων
11. Εποπτεία της σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων εισπράξεων.
12. Αρµόδιος για την υπογραφή των χρηµατικών ενταλµάτων
13. Εφαρµογή προγραµµάτων στήριξης ειδικών πληθυσµιακών οµάδων

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Φωτεινή Καραΐσκου, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου

Η ανωτέρω αντιδήµαρχος κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά µε τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών έγγραφα. ∆ιεξάγει την αλληλογραφία των παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείµενο αυτών. Εισηγείται θέµατα των υπηρεσιών αυτών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στις Επιτροπές, για την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
Η ανωτέρω αντιδήµαρχος, κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου, εποπτεύει το προσωπικό για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών για τις οποίες είναι αρµόδιος.
Στις αρµοδιότητές της, τις οποίες και θα τις ασκεί, χωρίς την καταβολή αντιµισθίας, συµπεριλαµβάνονται και θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοντοβαϊο Θωµά του Μιλτιάδη, για το χρονικό διάστηµα από 01-03-2017 έως 31-08-2019 ως Αντιδήµαρχο στη ∆ηµοτική Ενότητα Φύλλου και του µεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και του ΚΕΠ στη ∆.Ε. Φύλλου.
2. Εποπτεία των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην ∆.Ε. Φύλλου.
3. Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆.Ε. Φύλλου.
4. Εποπτεία της υπηρεσίας άρδευσης στη ∆.Ε. Φύλλου.
5. Παροχή της εξουσιοδότησης της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆.Ε. Φύλλου.
6. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. Φύλλου για την επίλυση των προβληµάτων τους.
7. Άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά τη ∆.Ε. Φύλλου και την οποία µπορεί να την µεταβιβάσει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου.

Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος κ. Κοντοβαϊος Θωµάς, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών της ∆.Ε. Φύλλου έγγραφα. ∆ιεξάγει την
αλληλογραφία των παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείµενο αυτών. Εισηγείται θέµατα των υπηρεσιών αυτών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στις Επιτροπές, για την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος, κ. Κοντοβαϊος Θωµάς, εποπτεύει το προσωπικό για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών της ∆.Ε. Φύλλου για τις οποίες είναι
αρµόδιος.
Στις αρµοδιότητές του, τις οποίες και θα τις ασκεί, µε την καταβολή αντιµισθίας, συµπεριλαµβάνονται και θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.\


Διαβάστε Περισσότερα »

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Άιντε εις υγείαν και καλά Κούλουμα!!!

Για τις Απόκριες πάει πέρασαν τι να πω.
Κάηκε ο χθεσινός καρνάβαλος, η μάλλον τον έκαψαν πριν την ώρα του οι Εθνοπατέρες μας και τα κεφάλια μέσα πάλι.

Δεν ήταν έτσι ρε παιδιά οι απόκριες.
Πόσοι τις πήραν είδηση κι εφέτος;
Ψεύτικο κέφι σε μια ψεύτικη γιορτή.
Που είναι εκείνες οι απόκριες στην Ιτέα, που περιμέναμε με αγωνία πότε θα’ρθουν;;;
Άλλα τα χρόνια όμως κι άλλες οι εποχές.
Ήταν μικρή τότε η κοινωνία του χωριού, κι όλοι είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους.
Έτσι το πνεύμα της αποκριάς κυριαρχούσε σ’ όλο το χωριό.
Η κοινωνία στερημένη και διψασμένη για λίγη διασκέδαση μετά τα πέτρινα τα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου, παρά τη φτώχια της, περίμενε κάποιες γιορτές για να το ρίξει λίγο έξω.
Και ιδίως την αποκριά, όπου εδώ μιλάμε για πλήρη απελευθέρωση, και γενική διακωμώδηση των πάντων, χωρίς καμία παρεξήγηση και υποκρισία.
Όλη την νύχτα Κυριακή το βράδυ, μασκαρεμένοι να γυρνάμε σχεδόν όλα τα σπίτια του χωριού.
Εκεί να δεις παρά τη φτώχια τραπεζώματα και πλούσια κρασοκατάνυξη, σ΄όλους τους μαχαλάδες του χωριού. Και δεν σε άφηναν να φύγεις αν δεν σ’ αναγνώριζαν κι αν δεν δοκίμαζες απ’ τον δικό τους τον κρασομεζέ.
Που τα θυμήθηκα και πάλι όλα τούτα εδώ θα μου πείτε, που οι μάσκες πια για πάντα έχουν πέσει,(η μάλλον καλύτερα φοριούνται καθημερινά) μες την μαζικοποίηση την ύποπτη την γκλαμουριά και την υποκρισία.
Μας το σκοτώσανε το όνειρο, κι όλους μαζί μας έκαναν καρνάβαλους καθημερνούς.
Όχι κείνα τα χρόνια δεν ήταν έτσι οι απόκριες ρε παιδιά.

Για την Καθαρή Δευτέρα όμως έχω να πω.
Καταρχήν από μικρός πίστευα ότι αυτή η Δευτέρα είναι διαφορετική, γιατί κατ’ αρχάς τη συγκεκριμένη Δευτέρα δεν έπρεπε να πάμε σχολείο.
Το ίδιο πίστευα και μεγαλώνοντας όταν διαπίστωσα ότι ούτε στη δουλειά έπρεπε να πάμε.
Διέφερε ακόμα διότι έπρεπε να φάμε λαγάνα (η οποία πάντα είχε διπλάσια τιμή απ’ το ψωμί, και ποτέ δεν έφτανε για να χορτάσουμε) έπρεπε ακόμα να φάμε καλαμαράκια κατάμαυρα και κακομοιριασμένα από κάτι άθλιες κόκκινες κονσέρβες, χταπόδι ίσα για δείγμα, ελιές, χαλβά και λύσσα ταραμοσαλάτα κι ένα σωρό άλλα τέτοια νηστίσιμα που σε κάνουν να καταλήξεις τούμπανο και να πιεις μια νταμιτζάνα κρασί.
Επίσης έπρεπε να πετάξουμε και αετό, κατεβάζοντας αρκετά "καντήλια" για τον αέρα, γι’ αυτόν που κράταγε τον αετό, για τα ζύγια και την ουρά του, και δεν ξέρω εγώ για τι άλλο, διότι ως γνωστόν ποτέ δεν φταίγαμε εμείς που δεν ήθελε να πετάξει κι έκανε συνέχεια κολοτούμπες.
Κι έπειτα κατέληγε στα σύρματα, κι έκλαιγε ο πιτσιρικάς και ζήταγε άλλον, και μου ανέβαινε η ταραμοσαλάτα στ’ αυτιά, κι άρχιζα ξανά να βγάζω το..."τροπάριο της Σαρακοστής".

Κάποιος φίλος με πληροφόρησε ότι η Καθαρή Δευτέρα είναι καθαρή όχι γιατί την πλύναμε, αλλά γιατί είναι η αρχή της Σαρακοστής λέει, και συμβολίζει την αρχή της Νηστείας και της Κάθαρσης.
Και λέω εγώ τώρα:
Αν θεωρείτε αρχή της περιόδου της κάθαρσης, μια μέρα που όλοι γινόμαστε τούμπανο στο φαΐ με δεκαοκτώ πιάτα νηστίσιμα και σκνίπα απ’ το κρασί και το τσίπουρο, χοροπηδώντας και βρίζοντας τους αετούς που αρνούνται να πετάξουν, η ότι άλλο μας πάει στραβά, τότε να την βράσω τη κάθαρση και τη σαρακοστή μαζί.
Aυτά τα ολίγα...
Άιντε εις υγείαν και καλά Κούλουμα!!!

πηγή: pavlosamaras.blogspot.gr


Διαβάστε Περισσότερα »

Γιόρτασε τα "κούλουμα" η Ιτέα

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι κάτοικοι της Ιτέας γιόρτασαν τα «Κούλουμα» που οργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΠΑ Παλαμά και της Τοπικής Αρχής, στο περιβάλλοντα χώρο του Αγροτικού Λαογραφικού μουσείου.

Οι καιρικές συνθήκες για 5η συνεχόμενη χρονιά δεν επέτρεψαν το πέταγμα χαρταετού αλλά δεν πτόησαν τους κατοίκους να γιορτάσουν, να διασκεδάσουν και να απολαύσουν τα σαρακοστιανά.

Η παραδοσιακή φασολάδα έκλεψε την παράσταση και τα πολύ θετικά σχόλια των παρευρισκομένων αφού οι υπεύθυνοι έβαλαν το καλύτερο εαυτό τους και ομολογουμένως την έκαναν πολύ νόστιμη.

Άφθονο το κρασί και ο ειδικά κατασκευασμένος χώρος ο οποίος γέμισε ασφυκτικά.
Διαβάστε Περισσότερα »

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Μπουζούκια live στην Ιτέα

Χαμός χθες στα μπουζούκια live στο χωριό μας και συγκεκριμένα στο kafe "Station" του συγχωριανού μας Βασίλη Καναρά.
Την βραδιά άνοιξαν πολύ όμορφα η Βάσω Καραβασίλη και ο νεαρός παρτενέρ της

Στη συνέχεια ο εξαιρετικός Γιώργος Μπιρνάρας μας ταξίδεψε με την υπέροχη φωνή του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο μπουζούκι ο Γιώργος Σοφογιάννης

>


Διαβάστε Περισσότερα »

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια...

Πολλές από τις παλιές οικογενειακές φωτογραφίες είναι φορτωμένες με μνήμες και μαρτυρούν τον αυθόρμητο τρόπο έκφρασης και εκδήλωσης συναισθημάτων των ανθρώπων και κυρίως αφηγούνται τη ρεαλιστική αναπαράσταση της ζωής.

Έτσι κάποιες από αυτές τις ηθογραφικές φωτογραφίες γίνονται η αφορμή να εστιάσουμε στις συνήθειες της διασκέδασης, κατά τις δεκαετίες του ΄60 – ΄70, κάποιων ανθρώπων που την ώρα της κορύφωσης του κεφιού επιδείκνυαν, εκτός από την ικανότητά τους στο χορό και την ικανότητά τους στη μυϊκή δύναμη.

Ο «μάγκας» χορευτής, την ώρα της κορύφωσης του κεφιού άρπαζε με τα γερά του δόντια το τραπέζι, με ότι είχε επάνω, το σήκωνε και εκστασιασμένος βυθίζονταν ως το μεδούλι «στην ιεροτελεστία του χορού», όπου τα βήματά του αλλά και όλο του το σώμα ακολουθούσαν το ρυθμό της ζεϊμπεκιάς.


Κάτι ανάλογο γίνονταν και με το σήκωμα της καρέκλας με τα δόντια.
Το σήκωμα της καρέκλας ή του τραπεζιού με το στόμα του «μάγκα χορευτή» και ταυτόχρονα ο χορός στο ρυθμό της ζεϊμπεκιάς είναι ενδεικτικά στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας της εποχής εκείνης.
Το σκηνικό διαδραματίζονταν στα καφενεία, στις ψησταριές, στις ταβέρνες, και γενικότερα στα κέντρα διασκέδασης.


Ποιος ήταν όμως ο μάγκας αυτός που μπορούσε να το κάνει;

Θα μπορούσε κανείς να πει πως ήταν άνθρωπος με άλλου είδους «εκτόπισμα», δυνατός, θαρραλέος, με  νευρώδες σώμα, με  παρουσιαστικό που ήταν φτιαγμένο από τη στόφα του ανθρώπου που είναι γεννημένος να ανήκει στην κατηγορία των Ανδρών, σε συνδυασμό φυσικά και με τη γοητεία που ασκούσε στο γυναικείο φύλο.
Φανταστείτε το υπέροχο εκείνο συναίσθημα θαυμασμού και δέους των θαμώνων που παρακολουθούσαν το σκηνικό μέσα στο κέντρο διασκέδασης!

Σήμερα οι παραπάνω φωτογραφίες μπορεί να φαντάζουν λίγο περίεργες, και το φαινόμενο «του μάγκα της παλιάς εποχής» να σπανίζει, όμως στις δεκαετίες του ΄60-΄70 αποτελούσαν τρόπο έκφρασης και διασκέδασης  στην Ιτέα.

«Οι μάγκες του παλιού καιρού
που ξέραν να γλεντάνε
σιγά σιγά μας φεύγουνε
και δεν ξαναγυρνάνε».

Λένε οι στίχοι ενός παλιού τραγουδιού, του Βαγγέλη Περπινιάδη.
Όμως κάποιο βίντεο με σχετικό θέμα βρέθηκε και το παρουσιάζουμε παρακάτω.

Διαβάστε Περισσότερα »

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα Αποκριάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Παλαμά

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου
Πάρτι μασκέ ενηλίκων στο Club "YOLO" με είσοδο ελεύθερη και έναρξη 21:00

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου
Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία Παλαμά με παιχνίδια (Αυγοδρομίες, Τσουβαλοδρομίες) εκπλήξεις και κλόουν για τούς μικρούς μας φίλους.
Ώρα έναρξης 16:00

Καρναβάλι στο Προάστιο ώρα έναρξης 15:00

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου
Κούλουμα στον Παλαμά (συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος "Καραγκούνηδες")
Κούλουμα Μεταμόρφωση, Μάρκο, Γοργοβίτες, Καλυβάκια, Ιτέα, Φύλλο, Αγία Τριάδα, Πεδινό, Βλοχό.

Οι εκδηλώσεις στον Παλαμά γίνονται με την συμμετοχή όλων των Συλλόγων του Παλαμά


Διαβάστε Περισσότερα »

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι 16 εργάτες που θα πιάσουν δουλειά στον Δήμο Παλαμά

Ανακοινώθηκαν σήμερα την Δευτέρα (20/2) με απόφαση του Δημάρχου Παλαμά Γ. Σακελλαρίου οι 16 εργάτες που θα πιάσουν δουλειά για 5 ημερομίσθια το μήνα Φεβρουάριο.

Οι 16 εργάτες συγκεκριμένα θα απασχοληθούν από την Τετάρτη 21 έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου προς κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου.


Τα ονόματα των εργατών είναι τα παρακάτω:


ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαβάστε Περισσότερα »

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος "TIVERIS" του Γιώργου Γεωργαντά.

Παρουσία κόσμου πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου το απόγευμα τα εγκαίνια του νέου καταστήματος "TIVERIS" του Γιώργου Γεωργαντά στην Ιτέα.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας με το προσωπικό του νέου καταστήματος δέχθηκαν την ευλογία των Ιερωμένων της εκκλησίας και καλωσόρισαν όλους τους φίλους που τους έκαναν την τιμή να παρευρεθούν στα εγκαίνια.
Οι καλεσμένοι με την σειρά τους έδωσαν τις θερμότερες ευχές τους για την καλή πορεία του καταστήματος και κυρίως για καλή ποιότητα και εξυπηρέτηση που θα έχουν οι κάτοικοι της περιοχής ενώ απόλαυσαν εδέσματα και ποτά.

Στο νέο κατάστημα της οικογένειας Γεωργαντά στο 1ο χλμ Ιτέας - Φύλλου μπορείτε να βρείτε αντλητικά συγκροτήματα, βιομηχανικά, γεωργικά, σιδηρικά προϊόντα και άλλα διάφορα σε προσιτές τιμές και ποιότητας.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν πολλοί φίλοι και κάτοικοι της περιοχής

Η "Ιτέα Καρδίτσας" εύχεται στην οικογένεια Γεωργαντά....ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ!!!Διαβάστε Περισσότερα »

Ο Σύλλογος Γυναικών Ιτέας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο καφεζαχαροπλαστείο "ΧΑΒΑΗ" στην Ιτέα πραγματοποιήθηκε χθες την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 το απόβραδο, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Γυναικών Ιτέας.

Η πρόεδρος του συλλόγου Τζένη Μακρή ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για την παρουσία τους, ευχήθηκε να έχουν απ’ όλες τις απόψεις μια καλύτερη χρονιά, και παρακάλεσε τα μέλη του συλλόγου να έρθουν ακόμα πιο κοντά και πιο μαζικά στις εκδηλώσεις.

Τις ευχές τους και την παρουσία τους έδωσαν επίσης και ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος, ο Δήμαρχος Παλαμά Γιώργος Σακελλαρίου, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ορέστης Ψαχούλας, και ο πρόεδρος Τ.Κ Ιτέας Βαγγέλης Λύτρας

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης:
Ο Δήμαρχος Μουζακίου Γεώργιος Κωτσός, οι Αντιδήμαρχοι Παλαμά Φωτεινή Καραϊσκου και Αντώνης Λωρίδας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας Μανώλης Στεργιόπουλος, η πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ Ράνια Φούντα, ο πρώην περιφερειακός σύμβουλος και πρώην δήμαρχος Φύλλου Αντώνης Αναστασόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Μάκης Κοντοβάϊος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιτέας και ο Σύλλογος Γυναικών Πετρίνου.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2017.
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Απόδοση επιχορήγησης έτους 2017 στο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

3.-Χρηματοδότηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.] Δήμου Παλαμά έτους 2017.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

4.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «Βελτίωση Δημοτικών Κτιρίων».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Παλαμά για το έτος 2017 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Παλαμά, για το έτος 2017.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

8.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

9.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

11.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας Δ. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια Σκυροδέματος Δ. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

13.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια Ξυλείας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 796 / 27 – 01 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 862 / 30 – 01 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 869 / 31 – 01 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 1072 / 06 – 02 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 1542 / 16 – 02 – 2017 αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Κοσκινά.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 02 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Κοσκινά.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 03 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Κοσκινά.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Συκεών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Μάρκου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2017 απόφασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καλυβακίων.

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 02 / 2017 απόφασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καλυβακίων.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αθανασίου Παππά του Ηλία.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Νικολάου Κατσιαούνου του Παύλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Παναγιώτας Καραγιαννάκη του Ευαγγέλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

29.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ασπασίας Κούμπου του Δημητρίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Σωκράτη Δασκαλόπουλου του Αχιλλέα.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Λωρίδα του Αλεξάνδρου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

32.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Μιχαήλ Μπικιάρη του Κωνσταντίνου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Έξαρχου Παπαδόπουλου του Ματθαίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Βαλάρη του Νικολάου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

35.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

36.-Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (από 19η / 2016 έως και 03η / 2017).
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης
Διαβάστε Περισσότερα »