Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Αλλάζουν δύο Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Παλαμά

Δύο νέους Αντιδημάρχους θα έχει από την πρώτη ημέρα της Άνοιξης ο Δήμος Παλαμά έπειτα από σχετική απόφαση του Δημάρχου Παλαμά Γ. Σακελλαρίου και σε αντικατάσταση των κ.κ. Ιάσωνα Τσιρώνη και Αντώνη Λωρίδα που η θητεία τους ολοκληρώθηκε σήμερα (28/2/2017).

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι με θητεία έως 31/8/2019 θα είναι η Κα Ιφιγένεια Πετρoπούλου (χωρίς αντιμισθία) και ο Κος Θωμάς Κoντoβάϊος (με αντιμισθία) ενώ με αποφάσεις του Δημάρχου Παλαμά παρατείνεται η θητεία των νυν Αντιδημάρχων της Κας Φωτεινής. Καραϊσκoυ έως 31 Αυγούστου 2017 και του Κου Αθανασίου Γούλα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των δύο νέων Αντιδημάρχων:

Ορίζει την ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου του Χαραλάµπους, για το χρονικό διάστηµα από 01-03-2017 έως 31-08-2019 ως Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, ∆ιοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Προγραµµατισµού και ∆ιαφάνειας, Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Πολιτικής Προστασίας, Αθλητισµού και Αθλητικών Έργων και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Εποπτεία του προσωπικού και της εύρυθµης λειτουργίας των οικονοµικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών.
2. Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών του ∆ήµου.
3. Εποπτεία των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισµού
4. Μέριµνα σε θέµατα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας.
5. Εποπτεία των θεµάτων της ∆ηµοτικής Περιουσίας.
6. Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις).
7. Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου
8. Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ και φωτεινών σηµατοδοτών.
9. Εποπτεία Τµήµατος Προµηθειών
10. Εποπτεία Λατοµείων
11. Εποπτεία της σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων εισπράξεων.
12. Αρµόδιος για την υπογραφή των χρηµατικών ενταλµάτων
13. Εφαρµογή προγραµµάτων στήριξης ειδικών πληθυσµιακών οµάδων

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Φωτεινή Καραΐσκου, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου

Η ανωτέρω αντιδήµαρχος κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά µε τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών έγγραφα. ∆ιεξάγει την αλληλογραφία των παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείµενο αυτών. Εισηγείται θέµατα των υπηρεσιών αυτών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στις Επιτροπές, για την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
Η ανωτέρω αντιδήµαρχος, κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου, εποπτεύει το προσωπικό για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών για τις οποίες είναι αρµόδιος.
Στις αρµοδιότητές της, τις οποίες και θα τις ασκεί, χωρίς την καταβολή αντιµισθίας, συµπεριλαµβάνονται και θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοντοβαϊο Θωµά του Μιλτιάδη, για το χρονικό διάστηµα από 01-03-2017 έως 31-08-2019 ως Αντιδήµαρχο στη ∆ηµοτική Ενότητα Φύλλου και του µεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και του ΚΕΠ στη ∆.Ε. Φύλλου.
2. Εποπτεία των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην ∆.Ε. Φύλλου.
3. Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆.Ε. Φύλλου.
4. Εποπτεία της υπηρεσίας άρδευσης στη ∆.Ε. Φύλλου.
5. Παροχή της εξουσιοδότησης της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆.Ε. Φύλλου.
6. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. Φύλλου για την επίλυση των προβληµάτων τους.
7. Άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά τη ∆.Ε. Φύλλου και την οποία µπορεί να την µεταβιβάσει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου.

Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος κ. Κοντοβαϊος Θωµάς, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών της ∆.Ε. Φύλλου έγγραφα. ∆ιεξάγει την
αλληλογραφία των παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείµενο αυτών. Εισηγείται θέµατα των υπηρεσιών αυτών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στις Επιτροπές, για την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος, κ. Κοντοβαϊος Θωµάς, εποπτεύει το προσωπικό για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών της ∆.Ε. Φύλλου για τις οποίες είναι
αρµόδιος.
Στις αρµοδιότητές του, τις οποίες και θα τις ασκεί, µε την καταβολή αντιµισθίας, συµπεριλαµβάνονται και θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.\


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται.
- Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις.
- Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας".
- Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής