Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Αιτήσεις για έως 20 θέσεις εργατών στο Δήμο Παλαμά

Την πρόσληψη 20 εργατών για έως 5 ημερομίσθια το μήνα Φεβρουάριου γνωστοποίησε με απόφασή του ο Δήμαρχος Παλαμά Γ. Σακελλαρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου  - Προσωπικού του Δήμου Παλαμά (Δ/νση: Β. Παπακυρίτση 4, 1ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2444350123) από Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και έως Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΥΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής τους ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Τίτλος-πιστοποιητικό σπουδών.

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

6. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).Δεν υπάρχουν σχόλια: