Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Σύσκεψη για τη νέα αρδευτική περίοδο 2018

Η νέα αρδευτική περίοδος είναι η αφορμή για την σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιείται όπως και κάθε χρόνο, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση των υδάτων των ταμιευτήρων του νομού και γενικότερα με την διαδικασία της άρδευσης των καλλιεργειών.
Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και ο συντονισμός των ενεργειών όλων των φορέων για την ορθολογική διαχείριση του νερού κατά την προσεχή αρδευτική περίοδο. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε επαρκή άρδευση για τις καλλιέργειες, χωρίς όμως να καταναλώσουμε όλη την ποσότητα νερού που αποταμιεύτηκε, αφήνοντας τους ταμιευτήρες στην υψηλότερη δυνατή στάθμη. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε τόσο την περιβαλλοντική ισορροπία των ταμιευτήρων και επιφανειακών αποδεκτών του Νομού, αλλά κυρίως θα εξασφαλίσουμε την επάρκεια νερού για άρδευση σε μελλοντικές ξηρές περιόδους.
Για τον σχεδιασμό του προγράμματος άρδευσης πρέπει να ληφθούν υπόψη βροχομετρικά και υδρολογικά δεδομένα, το ύψος των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες, η έκταση και οι καλλιέργειες που προβλέπεται να αρδευτούν, ώστε να κάνουμε μια ρεαλιστική πρόβλεψη των υδάτων που θα καταναλωθούν, πάντα με τη λογική της κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών και της εξοικονόμησης νερού για το μέλλον.

1. ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
O περασμένος χειμώνας ήταν πλούσιος υδρολογικά και η στάθμη των υδάτων της λίμνης Πλαστήρα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδο. Αντίστοιχα, στη λίμνη Σμοκόβου το απόθεμα είναι περίπου διπλάσιο από την περσινή αντίστοιχη περίοδο.
Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, από την λήξη της περσινής αρδευτικής περιόδου μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα είχαμε τις παρακάτω τιμές, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και την μέση τιμή πενταετίας:
01-09-2017 έως 30-03-2018 722,6 mm ύψους βροχής
01-09-2016 έως 30-03-2017 573,8 mm ύψους βροχής
Μέσος όρος τελευταίας πενταετίας 521,54 mm ύψους βροχής

Οι στάθμες των ταμιευτήρων σε σχέση με τις αντίστοιχες στάθμες του περασμένου έτους είναι :

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ

Στάθμη την 17-04-2017
790,41m Περιεχόμενο:
360.320.000 m³
Στάθμη την 17-04-2018 791,22 m 379.500.000 m³
Όριο ασφαλείας 784,00 m 223.000.000 m³
Εκμεταλλεύσιμο περιεχόμενο 156.500.000 m³

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Στάθμη την 19-04-2017
359,50 m Περιεχόμενο:
130.130.000 m³
Στάθμη την 19-04-2018 364,55 m 161.380.000m³
Όριο ασφαλείας 100.000.000 m³
Εκμεταλλεύσιμο περιεχόμενο 61.380.000 m³

Ειδικά για τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, αν και η στάθμη είναι υψηλή, δεν βρίσκεται στα μέγιστα δυνατά επίπεδα, παρόλο που αυτό ήταν δυνατό και αναμενόμενο σύμφωνα με τις πολύ υψηλές εισροές της υγρής περιόδου. Αυτό οφείλεται στην αστοχία στην διαχείριση που έγινε από την πλευρά της ΔΕΗ, αφού η λειτουργία του σταθμού για την αποφυγή υπερχείλισης κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, παρατάθηκε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε, με αποτέλεσμα η στάθμη να βρίσκεται στα 791,22m αντί να βρίσκεται σε στάθμη πάνω από 791,80m, που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 15.000.000 m³ επιπλέον απόθεμα.

2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Για την προσεχή αρδευτική περίοδο οι αρδευόμενες εκτάσεις αναμένεται να βρίσκονται συνολικά στα ίδια περσινά επίπεδα στο σύνολο, με σαφή αύξηση του βαμβακιού και μείωση του αραβοσίτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής και του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή των αρδεύσιμων καλλιεργειών στις εκτάσεις του Νομού εκτιμάται για την προσεχή αρδευτική περίοδο ως εξής:
• Βαμβάκι 400.000 στρέμματα (το 2017 καλλιεργήθηκαν περίπου 350.000 στρέμματα )
• Αραβόσιτος 22.000 στρέμματα (το 2017 καλλιεργήθηκαν περίπου 45.000 στρέμματα)
• Μηδική 180.000 στρέμματα (το 2017 καλλιεργήθηκαν περίπου 200.000 στρέμματα)
• Καπνά Βιρτζίνια 10.000 στρέμματα (το 2017 καλλιεργήθηκαν περίπου 9.000 στρέμματα)
• Βιομηχανική ντομάτα 5.000 στρέμματα (περίπου στα περσινά επίπεδα)
• Κηπευτικά 16.000 στρέμματα (περίπου στα περσινά επίπεδα)

3. ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του Νομού αρδεύονται κατά κύριο λόγο από τους ταμιευτήρες Ταυρωπού και Σμοκόβου και από τις κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις. Στον παρακάτω πίνακα γίνεται εκτίμηση των αρδευόμενων εκτάσεων ανά πηγή υδροληψίας για την προσεχή αρδευτική περιόδο.
1. Από ταμιευτήρα Ταυρωπού, εντός δικτύου 92.000 στρέμματα
2. Από ταμιευτήρα Ταυρωπού, εκτός δικτύου 230.000 στρέμματα
3. Από ταμιευτήρα Σμοκόβου, κλειστό δίκτυο 33.000 στρέμματα
4. Από ταμιευτήρα Σμοκόβου, εκτός κλειστού δικτύου 120.000 στρέμματα
5. Από κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις 150.000 στρέμματα

4. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ
Η υψηλή στάθμη στην οποία βρίσκεται ο ταμιευτήρας Ταυρωπού, δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό και η διαχείριση και για την φετινή χρονιά πρέπει να γίνει με σύνεση, ώστε στο πέρας της αρδευτικής περιόδου να έχουμε στάθμη τέτοια που θα καλύψει μελλοντικές άνομβρες περιόδους, οι οποίες στατιστικά είναι αποδεδειγμένο ότι θα ακολουθήσουν.
Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία των παρελθόντων ετών, της ΔΕΗ, των ΤΟΕΒ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων υπηρεσιών, καθώς και την εκτίμηση για τις αρδευόμενες εκτάσεις ανά καλλιέργεια και τα αποθέματα του ταμιευτήρα Πλαστήρα, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα άρδευσης και έγινε μια πρόβλεψη των εκροών για την αρδευτική περίοδο. Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο σενάριο εκροών σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή ότι οι καιρικές συνθήκες την προσεχή αρδευτική περίοδο θα είναι οι κανονικές για την περιοχή μας. Στην περίπτωση που θα επικρατήσουν ξηροθερμικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, λίβας, πλήρης ανομβρία κλπ), είναι αυτονόητο ότι οι εκροές από τους ταμιευτήρες θα προσαρμοστούν προς τα πάνω, ανάλογα και με τα διαθέσιμα αποθέματα. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες των αναμενομένων, οι εκροές θα προσαρμοστούν ανάλογα προς τα κάτω.
Για τον ταμιευτήρα Σμοκόβου επισυνάπτεται η εισήγηση του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας ο οποίος είναι ο φορέας διαχείρισης του έργου Σμοκόβου.
Ως έναρξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε να οριστεί η 1η Μαΐου με απόκλιση ±10 ημέρες, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την περίοδο εκείνη και με την εποχή της σποράς. Θα ληφθεί μέριμνα για προφυτρωτικά ποτίσματα, εφόσον απαιτηθούν.
Ως λήξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε να οριστεί η 20η Αυγούστου με απόκλιση ±5 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν εκείνη τη περίοδο και ανάλογα με την κατάσταση των καλλιεργειών (πρώιμες ή όψιμες).
Για την χρονική περίοδο από την 21η Αυγούστου μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου, προτείνεται να υπάρχει μια μικρή παροχή η οποία εκτιμούμε ότι πρέπει να κυμαίνεται σε 100.000 έως 300.000 m³/ημέρα από τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, αφενός για την διατήρηση της οικολογικής παροχής στους επιφανειακούς αποδέκτες και αφετέρου για την κάλυψη των αναγκών των κηπευτικών και άλλων καλλιεργειών.
Επισημαίνουμε ότι αρμόδια υπηρεσία για την διαχείριση των υδάτων είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Σε επίπεδο Νομού, η Διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας έχει μόνο συντονιστικό ρόλο.
Σε τοπικό επίπεδο τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι τοπικές κοινωνίες και φορείς, γιατί είναι οι μόνοι που έχουν πλήρη γνώση των υδατικών αναγκών της περιοχής, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και των απαραίτητων παρεμβάσεων για την βελτίωση της διαδικασίας άρδευσης. Προκειμένου η αρδευτική περίοδος να κυλήσει ομαλά και να ικανοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες των καλλιεργειών, είναι απαραίτητη η συνεργασία και συνεννόηση όλων των εμπλεκομένων στην άρδευση, στα πλαίσια του άτυπου συντονιστικού οργάνου στις αποφάσεις του οποίου πρέπει όλοι να πειθαρχούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα νερά των ταμιευτήρων πρέπει να ποτιστεί το σύνολο των καλλιεργειών και ότι πρέπει να αποταμιευτεί νερό για μελλοντικές ξηρές περιόδους.
Τελειώνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι το νερό είναι αγαθό το οποίο δεν είναι ανεξάντλητο και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι και οι επόμενες γενιές θα το απολαμβάνουν τουλάχιστον όσο και εμείς σήμερα, πρέπει να προχωρήσουν λύσεις που πραγματικά συμβάλουν στην εξοικονόμησή του. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί από τους αρμόδιους φορείς στην μελέτη και ωρίμανση αρδευτικών έργων για διεκδίκηση Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με σκοπό την μείωση του κόστους και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής.

Καρδίτσα
18-04-2018

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Α/Α ΜΗΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΑ (m³)
1 ΜΑΙΟΣ 10 ημέρες Χ 400.000 m³ 4.000.000 m³ 12.400.000 m³
10 ημέρες Χ 400.000 m³ 4.000.000 m³
11 ημέρες Χ 400.000 m³ 4.400.000 m³
2 ΙΟΥΝΙΟΣ 10 ημέρες Χ 800.000 m³ 8.000.000 m³ 28.000.000 m³
10 ημέρες Χ 900.000 m³ 9.000.000 m³
10 ημέρες Χ 1.100.000 11.000.000 m³
3 ΙΟΥΛΙΟΣ 10 ημέρες Χ 1.100.000 m³ 11.000.000 m ³ 39.400.000 m³
10 ημέρες Χ 1.300.000 m³ 13.000.000 m³
11 ημέρες Χ 1.400.000 m³ 15.400.000 m³
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10 ημέρες Χ 1.500.000 m³ 15.000.000 m³ 28.300.000 m³
10 ημέρες Χ 1.000.000 m³ 10.000.000 m³
11 ημέρες Χ 300.000 m³ 3.300.000 m³
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10 ημέρες Χ 100.000 m³ 1.000.000 m³ 1.000.000 m³
ΣΥΝΟΛΟ 109.100.000 m³

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΡΟΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
1 Για άρδευση από 01-05 έως 10-09-2018 109.100.000 m³
2 Για ύδρευση από 01-05 έως 31-08-2018 8.000.000 m³
3 ΣΥΝΟΛΟ 117.100.000 m³
4 Εκτιμώμενο περιεχόμενο και στάθμη την 10-09-2018 (με βάση τα αποθέματα την 19/04/2018) 263.400.000 m³
785,92 m

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής: Σχόλια ανώνυμα, σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται. Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας". Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες. Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής