Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Ειδική και τακτική συνεδρίαση για το Δ.Σ. Παλαμά

Συνεδριάζει εις διπλούν σε ειδική και τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά την προσεχή Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα προς συζήτηση «Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Παλαμά οικονομικού έτους 2016».

Ακολούθως στις 19:30 θα έχουμε την τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών άρδευσης στα αγροκτήματα της Έδρας του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντικατάσταση Δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ. Δ. Παλαμά».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018. 
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή έργων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ 171/1987, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

9.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

10.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

11.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Κατασκευή ημιμόνιμων φραγμάτων Δ. Ε. Σελλάνων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

12.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση πινάκων αγροτικού εξηλεκτρισμού».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

13.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση και επέκταση σιδηροκατασκευών άρδευσης Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

14.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Καθαίρεση φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

15.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Αποκατάσταση φραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

16.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Αποκατάσταση ρωγμών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

17.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Επισκευή και συντήρηση θυροφραγμάτων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

18.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Επισκευή και συντήρηση θυροφραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

19.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων στην Δ. Κ. Παλαμά».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

20.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

21.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση φραγμάτων Δ. Ε. φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

22.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση φραγμάτων Δ. Ε. Παλαμά».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

23.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Παλαμά».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

24.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Σελλάνων».
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

25.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Φύλλου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

26-Αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά» και ορισμός νέου.
Εισηγητής Δ. Σ. κ. Κωνσταντίνος Τζέλλας

27.-Αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά» και ορισμός νέου.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

29.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Καλυβακίων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα κ. Δημητρίου ΠαπαΒαΐτση του Χαραλάμπους.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα κ. Αθανασίου Παπαθανασίου του Θωμά.
Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

32.-Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά, προγράμματα και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 10 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 11 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

35.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 12 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Προαστίου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

36.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2017.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος ΤσίντζαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής: Σχόλια ανώνυμα, σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται. Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας". Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες. Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής