Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Διπλή συνεδρίαση για το Δ. Σ. Παλαμά την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Διπλή συνεδρίαση (ειδική και τακτική) για το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά την προσεχή Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016.

Στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα προς συζήτηση την «Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Παλαμά οικονομικού έτους 2015».

Ακολούθως στις 20:00 θα ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση με θέματα προς συζήτηση τα ακόλουθα:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση καταβολής της Α΄ Δόσης όλων των μισθωμάτων των Δημοτικών αγροτεμαχίων, που η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της Α΄ Δόσης είναι στις 31 – 01 – 2017.
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Παλαμά Ν. Καρδίτσας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Παλαμά για την υλοποίηση του Έργου: «Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Παλαμά Ν. Καρδίτσας».
 Εισηγητής Δήμαρχος

5.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παλαμά με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Παλαμά Ν. Καρδίτσας».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλαμά και της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., για αποκομιδή των απορριμμάτων στην  Έδρα του Δήμου και στις Τοπικές Κοινότητες για το έτος 2017 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης.

7.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.:199 / 2012 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Παλαμά στην Πράξη: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου Παλαμά στην Πράξη: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

11.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Αποξήλωση πλαισίων αμιάντου από το παλιό Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Καλογριανών» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Βελτίωση Δημοτικών Κτιρίων».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στην ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

14.-Αποδοχή ή μη των παραιτήσεων, του Αντιπροέδρου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) και ορισμός νέων.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

15.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 92 / 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

16.-Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.)
Εισηγητής Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

17.-Έγκριση ή μη της αριθμ.: 29 / 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.), που αφορά Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

18.-Έγκριση της αριθμ.: 30 / 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.], που αφορά την έγκριση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο προμήθειας Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείων Δήμου Παλαμά, για το οικονομικό έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
 Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης Μηχανολογικού εξοπλισμού στο Δήμο Σοφάδων.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2016 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 06 / 2016 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Φύλλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αικατερίνης Νούλα του Χρήστου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται.
- Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις.
- Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας".
- Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής