Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

- Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά στις 11 Σεπτέμβρη στην Ιτέα

Την προσεχή Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση – ενημέρωση για επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων του Δήμου. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
2. Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο για παράσταση στο Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την συζήτηση της ΑΓΩΓΗΣ – ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
3. Συζήτηση – ενημέρωση για το Τέλος Άρδευσης. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
4. Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο για παράσταση στο Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την συζήτηση της ΑΓΩΓΗΣ των: Δημητρίου Δημουλά, Αλεξάνδρας συζύγου Δημητρίου Δημουλά, Αθανασίου Δημουλά, Αλεξάνδρας συζύγου...
Κωνσταντίνου Καραμήτρου και Κωνσταντίνου Καραμήτρου. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ. Σ.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Φύλλου, για την στέγαση του ΚΑΠΗ και ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας και καταμέτρησης των ακινήτων. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ. Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ. Βάϊος Καραγιάννης.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί της αίτησης παραίτησης του κ. Δημητρίου Πάτα από Πρόεδρος και Διοικητικός Σύμβουλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παλαμά.
8. Αποδοχή και απόδοση ποσού 42.306,83 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ. Σ.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου της Προϊσταμένης της ΛΔ΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ. Βάϊος Καραγιάννης.
10. Τροποποίηση της αριθμ.: 117 / 2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση απογραφής περιουσίας – ισολογισμού έναρξης 01 – 01 - 2011. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης των δικτύων ύδρευσης, υδρευτικών γεωτρήσεων και λοιπών παγίων στοιχείων που ανήκουν στο Δήμο και διαχειρίζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά. Εισηγητής  Δ.Σ. κ. Γεώργιος Πέτρου
12. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Έδρα του Δήμου και Σε Τοπικές Κοινότητες. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός (Β΄ Φάση). Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
14. Έγκριση και παραλαβή της Υδρογεωτεχνικής μελέτης του Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαμά. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος του Δήμου προς την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, για έκδοση άδειας ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Ορφανών. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Λαϊκής Αγοράς». Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδού Καλογραιανά – Αγναντερό (Αποπεράτωση)». Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου». Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
19. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «Μεταφορικών Μέσων», ύστερα από δύο άγονες δημοπρασίες. Εισηγητής Δ. Σ. κ. Γεώργιος Πέτρου.
20. Τροποποίηση της αριθμ.: 259 / 2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος.
21. Έγκριση δαπάνης ποσού 2.345,45 € υπέρ Δ.Ε.Η., για χορήγηση μίας (1) νέας παροχής ισχύος 55 kVA (Νο 4) σε Αθλητικό Πάρκο της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
22. Γνωμοδότηση επί της αριθμ.: 55 / 2012 απόφασης του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.». Εισηγητής Δ.Σ. κ. Απόστολος Τσερέπης.
23. Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)».  Εισηγητής  Δ. Σ. κ. Απόστολος Τσερέπης.
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 48 / 2012 απόφασης του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).  Εισηγητής Δ. Σ. κ. Απόστολος Τσερέπης.
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 56 / 2012 απόφασης του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν. Π.  Εισηγητής Δ. Σ. κ. Απόστολος Τσερέπης.
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων των Τοπικών Κοινοτήτων Μάρκου και Γοργοβιτών. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Πάτας.
27. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τις οφειλές του Λαογραφικού Μουσείου Ιτέας. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
28. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με την αποπληρωμή των χρεών από Δικαστικές αποφάσεις – διαταγών πληρωμής. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
29. Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ), για το Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Ντάλλα του Θωμά που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ιτέας της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ. Σ.
30. Τροποποίηση της αριθμ.: 513 / 2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ευαγγέλου Παπαμαργαρίτη του Γεωργίου. Εισηγητής  κ. Δήμαρχος.
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γρηγορίου Αδαμόπουλου του Βαΐου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ιωάννη Μπακράτση του Γεωργίου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Άννας Παλάντζα του Χρήστου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Φωτεινής Κωσταρέλλου του Δημητρίου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ.  Δημητρίου Αθανασού του Χρήστου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
37.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Χρήστου Κωστόπουλου του Θεμιστοκλή. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Βασιλείου Τασιούλη του Ευαγγέλου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Επαμεινώνδα Λόϊα του Δημητρίου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Τασιόπουλου του Αγγέλου. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κυριάκου Μαυρογιώργου του Πασχάλη. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αθανασίου Μαυρογιώργου του Πασχάλη. Εισηγητής  κ. Πρόεδρος Δ.Σ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Κανένα έργο στην Ιτέα θα γίνει;
Τι λένε οι κύριοι που εκπροσωπούν την Ιτέα (και τα γύρω χωριά) στα κέντρα λήψης αποφάσεων του Παλαμά;
Μόνο να πουλάνε μούρη είναι σε διάφορες εκδηλώσεις.
Για φωτογραφίες καλοί είναι, αν και ηλιοκαμένοι.
Για το χωριό τίποτα.
Ούτε πέτρα δε μπήκε. Ντροπή σας.

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται.
- Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις.
- Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας".
- Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής