Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Συνέρχεται την 30η Οκτωβρίου το ΔΣ του Δήμου Παλαμά

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Παλαμά [Γ΄ Τρίμηνο].
Εισηγητής Δήμαρχος

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών άρδευσης του οικονομικού έτους 2014, στα αγροκτήματα της Έδρας του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων....
Εισηγητής Δήμαρχος

4.-Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» του Έργου: «Αξιοποίηση Δημοτικού Κτιρίου για Έκθεση Ιστορικού και Λαογραφικού Υλικού» ποσού 178.000,00 €, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Ετησίου Προγράμματος Δράσης.
Εισηγητής Δήμαρχος

5.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Ετησίου Προγράμματος Δράσης.
Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Αποδοχή – κατανομή ποσού 18.300,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής οικονομικής προσφοράς των Σ.Ο.Λ. Α.Ε. [Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές], για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Παλαμά.
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2014 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

9.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Εργασίας: «Ανάπλαση Αύλειου Χώρου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φύλλου».
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Τροποποίηση της αριθμ.: 68 / 2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παλαμά σε ένα Νομικό Πρόσωπο.
Εισηγητής Δήμαρχος

11.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαμά».
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου Παλαμά».
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

13.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Γηπέδου Ποδοσφαίρου».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

14.-Τροποποίηση της αριθμ.: 118 / 2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά που αφορά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παλαμά.
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στον ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

16.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 29 / 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.).
Εισηγητής Δ. Σ. κα Φωτεινή Καραΐσκου

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής άρδευσης.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τζέλλας

18.-Ορισμός Εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 08 / 2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βλοχού.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί Δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν μισθώματα χρήσεων Δημοτικών αγρών παλαιοτέρων ετών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: