Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

25η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά

Παλαμάς    11 – 12 – 2014
ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

κ. …………………………………..
Ενταύθα

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Προαστίου της Δημοτικής Ενότητας Σελλάνων για τακτική συνεδρίαση στις: 15 – 12 – 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

1.-Αποδοχή ποσού 76.815, 00 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους [ΚΑΠ] έτους 2014 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ), αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014, κατανομή, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Ετησίου Προγράμματος Δράσης.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 [Κ.Α.Π.], για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ), τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Ετησίου Προγράμματος Δράσης.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 [ΤΑΚΤΙΚΑ].
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

4.-Αποδοχή ποσού 476.319,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου Παλαμά και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 και δημιουργία λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων [Τ.Π.Δ.] με τίτλο: «Υπουργείο Εσωτερικών - εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου Παλαμά».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

5.-Ορθή επανάληψη της αριθμ.: 149 / 2014 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών του Δήμου Παλαμά προς το Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας.
Εισηγητής Δήμαρχος

7.-Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Δ. Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)».
Εισηγητής Δ. Σ. κ. Άρης Τσίρας

 8.-Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.)».
Εισηγήτρια Δ. Σ. κα Φωτεινή Καραΐσκου

9.-Έγκριση ή μη της αριθμ.: 38 / 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.), που αφορά Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Εισηγήτρια Δ. Σ. κα Φωτεινή Καραΐσκου

10.-Έγκριση της αριθμ.: 39 / 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.], που αφορά την έγκριση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2015.
Εισηγήτρια Δ. Σ. κα Φωτεινή Καραΐσκου

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 109 / 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)».
Εισηγητής Δ. Σ. κ. Άρης Τσίρας

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλαμά και της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., για αποκομιδή των απορριμμάτων στην Έδρα του Δήμου και στις Τοπικές Κοινότητες για το οικονομικό έτος 2015.
Εισηγητής Δήμαρχος

13.-Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. [Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.]».
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 55 / 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά.
Εισηγητής Δ. Σ. κ. Δημήτριος Τσιαδήμος

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών - εργασιών – μελετών – έργων για το έτος 2014 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

16.-Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε Εφημερίδες, Περιοδικά, Προγράμματα και Ηλεκτρονικά Μέσα για το οικονομικό έτος 2015.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας - Λάρισας, στο τμήμα Δέλτα - Φαρκαδόνα.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Μιχόπουλου του Χρήστου.
Εισηγητής Δήμαρχος

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 12 / 2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Προαστίου.
Εισηγητής Δήμαρχος

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αθανασίου Τσουλούφα του Ηρακλή.
Εισηγητής Δήμαρχος

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αχιλλέα Κατή του Δημητρίου.
Εισηγητής Δήμαρχος

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 10 / 2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 11 / 2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 12 / 2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας.
Εισηγητής Δήμαρχος

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 13 / 2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας.
Εισηγητής Δήμαρχος

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 11 / 2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φύλλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 12 / 2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας φύλλου.
Εισηγητής Δήμαρχος

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 13 / 2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φύλλου.
Εισηγητής Δήμαρχος

29.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Βαϊου Γρίβα του Κωνσταντίνου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αγγέλου Στάμου του Αποστόλου.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Σφέτσια του Αχιλλέα.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

32.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά εκτός της Έδρας του, στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες (Ν. 3852 / 2010 άρθρο 67 παρ. 10).
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

33.-Προέγκριση δαπανών κάλυψης της εκδήλωσης: «Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Γουρουνοχαράς».
Εισηγητής Δήμαρχος 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΖΟΥΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής: Σχόλια ανώνυμα, σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται. Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας". Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες. Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής