Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσληψη Προσωπικού Υδρονομέων Αρδευτικής Περιόδου 2015

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1.- Καθορίζει την αρδευτική περίοδο για το έτος 2015 από: 01 – 04 – 2015 έως: 31 – 08 –2015.

2.- Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Είκοσι Τριών 23 ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας άρδευσης ως υδρονομείς.
Η πρόσληψη θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 01 – 04 – 2015 έως: 31 – 08 – 2015 και το προσωπικό που θα προσληφθεί απαιτείται να διαθέτει εμπειρία στα συστήματα άρδευσης.

Συγκεκριμένα:
 Για το αγρόκτημα Παλαμά άτομα Έξι [ 6 ].
 Για το αγρόκτημα Βλοχού άτομο Ένα [ 1 ].
 Για το αγρόκτημα Γοργοβιτών άτομο Ένα [ 1 ].
 Για το αγρόκτημα Κοσκινά άτομο Ένα [ 1 ].
 Για το αγρόκτημα Συνοικισμού Ψαθοχώρας Τ. Κ. Κοσκινά άτομο Ένα [ 1 ].
 Για το αγρόκτημα Καλυβακίων άτομο Ένα [ 1 ].
 Για το αγρόκτημα Μάρκου άτομο Ένα [ 1 ].
 Για το αγρόκτημα Μεταμόρφωσης άτομο Ένα [ 1 ].

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ
 Για το αγρόκτημα Προαστίου άτομα Δύο [ 2 ].
 Για τα αγροκτήματα Αγίας Τριάδας και Πεδινού άτομο Ένα [ 1 ].
 Για τα αγροκτήματα Καλογριανών και Μαραθέας άτομο Ένα [ 1 ].

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΟΥ
 Για το αγροκτήματα Ιτέας, Συκεώνας και Αστρίτσας άτομα Δύο [ 2 ].
 Για τα αγροκτήματα Φύλλου και Αμπελώνα άτομα Δύο [ 2 ].
 Για το αγρόκτημα Ορφανών άτομο Ένα [ 1 ].
 Για το αγρόκτημα Πετρίνου άτομο Ένα [ 1 ].

3) Το ως άνω προσωπικό, λόγω της ιδιαίτερης φύσης εργασίας κατά την άποψη της
υπηρεσίας μας, χαρακτηρίζεται μερικής ή πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον χρόνο
της απασχόλησής του και οι οικονομικές τους αποδοχές ρυθμίζονται από την αριθμ.2/13917/0022/17-2-2012 ΚΥΑ(ΦΕΚ.414/Β) που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση των
διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226/Α).

4) Το έργο των Υδρονομέων να είναι η συμμετοχή στην κατασκευή των αρδευτικών
φραγμάτων μονίμων και ημιμονίμων, ο έλεγχος και η παρακολούθηση του αρδευτικού
δικτύου, των αντλιοστασίων μηχανικών και ηλεκτρικών ολοκλήρου του εικοσιτετραώρου
και των αργιών. Η καταγραφή των αρδευόμενων στρεμμάτων, ο εφοδιασμός με πετρέλαιο
κίνησης και λιπαντικών σε όλα τα αντλητικά συγκροτήματα και ότι άλλο προβλέπεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 28.3/15.4.1957 βασιλικό διάταγμα "Περί αστυνομίας
επί των αρδευτικών υδάτων". 

ΔΙΑΥΓΕΙΑΔεν υπάρχουν σχόλια: