Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Ειδικό συνεργάτη αναζητά ο Δήμαρχος Παλαμά με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα περιβάλλοντος

Την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα Περιβάλλοντος γνωστοποίησε σήμερα ο Δήμος Παλαμά.

Σύμφωνα με το κείμενο της γνωστοποίησης ο Δήμαρχος Παλαμά Γ. Σακελλαρίου καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 στα γραφεία του Δήμου (αρμόδια κ. Τασιοπούλου Αικατερίνη, τηλ: 2444350141) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: