Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου μας

Στον Παλαμά και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 Απρίλιου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30΄ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 3109 / 01 – 04 – 2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σακελλαρίου και ο κ. Κωνσταντίνος
Χατζηρίζος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αναφερόμενος επί του θέματος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Φωτεινή Καραΐσκου, η οποία εισηγούμενη το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.: 02 / 2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλαμά, η οποία εισηγείται την έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Παλαμά, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού
Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών - κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:
- την τήρηση της καθαριότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
- τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων
- στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση)
- την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις.
Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2
Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού
Ανήκει στη Δημοτική Αρχή, (Αντιδήμαρχο καθαριότητας) ή και σε άλλους υπαλλήλους που
εξουσιοδοτούνται από τον Δήμαρχο και είναι αρμόδιοι για την υποβολή μηνύσεων και την επιβολή προστίμων. Τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου και κάθε άλλο όργανο ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές για την όσο το δυνατό αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής τους.

ΑΡΘΡΟ 3
Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων
Απορρίμματα - στερεά απόβλητα είναι όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά σύμφωνα με την νομοθεσία και τις Αστικές διατάξεις ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ), ΕΙΔΙΚΑ καιΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.
1. Τα αστικά (δημοτικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α. Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
γ. Επικίνδυνα απορρίμματα όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.
2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
β. Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς.
γ. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφείων.
δ. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
ε. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.
στ. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή
εγκαταλειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Τα τοξικά –επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α. Τοξικά – επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.
β. Απορρίμματα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από παθολογοανατομικά - μικροβιολογικά - αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π. οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις του Δήμου
Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος κανονισμού γίνεται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τους συνεργάτες του και την επιτροπή ποιότητας ζωής. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο Σταθμό μεταφόρτωσης, τη χωματερή (ΧΥΤΑ), ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β, του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.) γίνεται βάσει ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο ή πολλών ογκωδών αντικειμένων. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ
3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες κοινόχρηστους κ.λ.π. χώρους.
H συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από το Δήμο δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων κ.λ.π.
4. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς επίσης και τις ώρες και ημέρες που απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών.
5. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, κ.λ.π. όταν αυτό απαιτείται λόγω
καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων .
6. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπετε στο Δ.Κ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 5
Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα
Η ευθύνη για τη μεταφορά των επικίνδυνων απορριμμάτων ανήκει σ' αυτούς που τα παράγουν.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων - αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1γ, 2δ, 2ε και παράγραφος (3) του ίδιου άρθρου, δηλαδή επικίνδυνα απορρίμματα, υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων, τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα ή όσα διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως:
- ραδιενεργά απόβλητα
- εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
- απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων
- απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων
- γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π.
- καταλύτες αυτοκινήτων.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500 έως 1000 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6
Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι
όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1. "Κατοικίες" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι είναι οι δύο σύζυγοι.
2. "Καταστήματα" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα.
3. "Γραφεία" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι:
Για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα.
Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής
Για τις ανώνυμες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό
Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο Προϊστάμενος διοικητικού.
4. "Οικόπεδα" θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης, ο νομέας ή ο επικαρπωτής αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά (δημοτικά) απορρίμματα
1. - Οι υπεύθυνοι, για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στον δρόμο τους.
- Οι κάδοι τοποθετούνται ( χωροθέτηση ) σε συγκεκριμένες θέσεις ή σε ειδικά διαμορφωμένους
χώρους (φωλιές ή εσοχές) κατόπιν μελέτης της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής ) των κάδων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ. Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να ανατεθεί η αρμοδιότητα ή μέρος αυτής στα Δημοτικά Διαμερίσματα ή σε επιτροπές Διαμερισμάτων και φορέων.
- Σε περίπτωση φθοράς κάδων, πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης, θα επιβάλλεται και πρόστιμο 100 ευρώ. Το πρόστιμο θα είναι έως και τριπλάσιο εάν συντελείται η καταστροφή αυτών.
2. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημοσία υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους κάδους αποκομιδής.
Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 20 ευρώ για κάθε σακούλα και παράλληλα διαπιστουμένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από το Δήμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 427 του Π.Κ.
3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων ή ο κάδος είναι γεμάτος, ο πλαστικός σάκος με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού, τοποθετείται μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ μια ώρα πριν από τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού.
Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 20 ευρώ για κάθε σακούλα εκτός κάδου σε μη επιτρεπτές ώρες.
4. Τα μεγάλα καταστήματα ( Super Market κ.λ.π. ) ή όσα καταστήματα από τη φύση τους παράγουν πολλά απορρίμματα υποχρεούνται, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να προμηθευτούν συμπιεστές απορριμμάτων - χαρτιών και άλλων αντικειμένων που συμπιέζονται.
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόστιμο από 100 ευρώ και σε περίπτωση τρίτης υποτροπής ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά (δημοτικά) απορρίμματα
1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ. 24443 50112). Στην περίπτωση αυτοί οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
α) Να καταβάλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής αν προβλέπεται (άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος).
β) Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνον το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε (εκτός αν τηλεφωνικώς τους δοθεί άλλη ώρα) ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον πρόστιμο ύψους 50 ευρώ.
2. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους με πίεση, περίδεση κ.λ.π. Θα τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο μετά το κλείσιμο των καταστημάτων το βράδυ ή μια ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.
3. Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών: φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.
Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο 50 ευρώ.
- υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. δεν αποθέτονται στο πεζοδρόμιο αλλά μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες σε σημείο που θα τους υποδείξει ο Δήμος. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. .
- υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 80 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 9
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της
περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού (βιομηχανικά - βιοτεχνικά απορρίμματα) περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν:
α) Την υποχρέωση να καταβάλλουν, αν έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ του Δήμου, ειδικό τέλος αποκομιδής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος.
β) Τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 1.
2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2α οφείλει, προκειμένου περί ολικής αδυναμίας να ενημερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους. Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με τα δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ.
3. Για τα απόβλητα Νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3β) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:
α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες ή σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (έλλειψη χώρου τοποθέτησης κ.λ.π.) σε ειδικούς κάδους
β) για τον χαρακτηρισμό τους ως "απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά", με
αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες.
γ) να προμηθευτούν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπιεστές απορριμμάτων.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.
4. Τα απορρίμματα του νεκροταφείου
- τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π. που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά το συνήθη τρόπο
- τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.
5. Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές:
- Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου ύψους 100 ευρώ.
- Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, ποταμούς, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, κ.λ.π., γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Γι΄ αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία και τις ποινές που προβλέπει ο Ν. 1892/90, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 500 έως 1000 ευρώ, ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος στα προηγούμενα. Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κ.λ.π. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 10
Υποχρεώσεις υπεύθυνων τοξικών – επικινδύνων απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου. 
Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3, συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 11
Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση
Εφόσον στο Δήμο λειτουργήσει πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.
1. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα τα οποία είναι κατασκευασμένα εξ ολόκληρου από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες αλλά να το διαχωρίζουν και να το αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το όποιο πρόγραμμα περισυλλογής έχει ο Δήμος για την περιοχή τους.
2. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Δήμο στον αριθμό κλήσης 244 4350112.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12
Υποχρεώσεις πεζών
Η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, καθ' οδό, αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες, κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ. Ενώ όσοι προκαλούν φθορές σε αστικό εξοπλισμό του Δήμου πρόστιμο από 50 έως 500 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 13
Υποχρεώσεις οδηγών
1. Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη μεριά του δρόμου, που εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ.
2. Η ρύπανση με λάδια, κάθε είδους οχημάτων, που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρου, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100 έως 500 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 14
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων
Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 50 ευρώ. Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

ΑΡΘΡΟ 15
Υποχρεώσεις καταστηματαρχών
Καταστήματα στα οποία παρατηρείται η παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την
κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να
τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ και σε περίπτωση και τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 16
Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς, με ίδια μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ.
Σεπερίπτωση τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 17
Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών
Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές αγορές κ.λ.π.) καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται αφού τα συσκευάσουν να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50 ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά από την Υπηρεσία που την έχει χορηγήσει. Παραβίαση ωραρίου από μικροπωλητές σε λαϊκή αγορά τιμωρείται με πρόστιμο 30 έως 150 ευρώ. και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της αδείας.

ΑΡΘΡΟ 18
Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές
εκδηλώσεις.
1. Η Καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.
2. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η υπηρεσία Καθαριότητας.
3. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50 έως 200 ευρώ, ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.

ΑΡΘΡΟ 19
Υπαίθρια αποθήκευση υλικών
Η πλημμελής εναπόθεση αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον.
Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.
Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιμο από 50 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.

ΑΡΘΡΟ 20
Ρύπανση από διαφημίσεις, κ.λ.π.
Οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π. θα συλλέγονται από συνεργεία του Δήμου και θα επιβάλλεται από τα εξουσιοδοτημένα από τον παρόντα κανονισμό όργανα (Επόπτες καθαριότητας - Ειδική Υπηρεσία - "Δημοτική Αστυνομία" κ.λ.π.) πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ, τόσο στο διαφημιστή όσο και στο διαφημιζόμενο, πέρα από το τέλος παράνομης διαφήμισης.
Το ίδιο ισχύει και για τη ρύπανση με φειγβολάν, τη ρύπανση των τοίχων με διάφορα σπρέι κ.λ.π.
Στις εταιρείες γιγαντοαφισών που ρυπαίνουν με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π. επιβάλλεται πρόστιμο από ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 21
Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη)
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη (πάρκινγκ, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπεύθυνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας έξοδα και πρόστιμο 100 ευρώ. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης στην περίπτωση ρύπανσης μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, χώρων πρασίνων κ.λ.π. θα επιβάλλεται και πρόστιμο 100 έως 500 ευρώ. Τα πρόστιμα θα είναι έως τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 22
Καθαριότητα οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο 10, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου και βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό.

ΑΡΘΡΟ 23
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Τα απορρίμματα οπιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο, μαζί με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 24
Εγκαταλελειμμένα μέσα μεταφοράς, μηχανήματα ή τμήματά τους, κ.λ.π.
Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2στ (εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, κ.λ.π.) του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευση τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β), μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Δηλαδή επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και σε ένα μήνα μεταφέρεται με ευθύνη του Δήμου στον Ο.Δ.Δ.Υ ή όπου αλλού προβλέπει ο Νόμος. Αγροτικά μηχανήματα δεν επιτρέπεται να σταθμεύονται επί πεζοδρομίου, αλλά σε χώρους που ρητά ορίζονται από τον Δήμο. Στους παραβάτες, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, πέρα από τη διαδικασία και τα πρόστιμα που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά, κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 25
Μηχανικό σάρωμα οδών
Για τον καθαρισμό των οδών που είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλειμμένα) αυτοκίνητα, ο Δήμος θα ενημερώνει δύο μέρες νωρίτερα ώστε να μη παρκάρουν αυτοκίνητα για 3 - 4 ώρες προκειμένου να σαρωθεί η οδός την συγκεκριμένη ημέρα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 26
Οικοδομικές εργασίες
Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας ο Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών με τον οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 27
Γενική Διάταξη
Θα επιβάλλεται ανάλογο πρόστιμο σε οτιδήποτε ρυπαίνει τους κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη.

ΑΡΘΡΟ 28
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του όπως προβλέπει ο Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463 / 2006 και 65, 67, 69 και 94 του Ν. 3852 / 2010, την αριθμ.: 02 / 2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εισήγηση της Αντιδημάρχου Φωτεινής Καραϊσκου, κατά πλειοψηφία:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εγκρίνει, ως έχει στην παραπάνω εισήγηση, τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Παλαμά.
Μειοψήφησαν οι Δ. Σ.: Α. Πολυγένης και Β. Μητράκος οι οποίοι ψήφισαν ΟΧΙ.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου. 

Ο κανονισμός εδω στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται.
- Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις.
- Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας".
- Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής